yrityshistoria

VUONNA 2001

2001

GS Housing rekisteröitiin 100 miljoonan RMB:n pääomalla.

VUONNA 2008

Began to involve the temporary construction market of engineering camp, main product: Color steel movable houses, steel structure houses, and establish the first factory: Beijing Oriental construction international steel structure co,ltd.

Alkoi osallistua väliaikaisen rakentamisen markkinoille insinöörileiri, päätuote: Väri teräs irtainta taloa, teräsrakenne taloja, ja perustaa ensimmäinen tehdas: Beijing Oriental rakentaminen kansainvälinen teräsrakenne co., Ltd.

VUONNA 2008

Participated in the earthquake relief activities in Wenchuan, Sichuan,China and completed the production and installation of 120000 sets transitional resettlement houses(10.5% of total projects)

Osallistui maanjäristyksen avustustoimiin Wenchuanissa, Sichuanissa, Kiinassa ja sai päätökseen 120 000 siirtymäkauden uudelleensijoitustalon tuotannon ja asennuksen (10,5 % kaikista projekteista)

VUONNA 2009

Undertake the previous capital Parade Village project.

GS Housing tarjosi menestyksekkäästi oikeutta käyttää 100 000 m2 valtion omistamaa teollisuusmaata Shenyangissa.Shenyangin tuotantokanta otettiin käyttöön vuonna 2010 ja auttoi meitä avaamaan Kiinan koillismarkkinat

VUONNA 2009

GS Housing had successfully bid for the right to use 100000 m2 of state-owned industrial land in Shenyang. The Shenyang production base was put into operate in 2010 year and helped us to open the North-east market in China

Suorita edellinen pääkaupunki Parade Village -projekti.

VUONNA 2013

Established the professional architechtural design company, ensured the accuracy and privacy of the project design.

Perusti ammattimaisen arkkitehtisuunnitteluyrityksen, varmisti projektin suunnittelun tarkkuuden ja yksityisyyden.

VUONNA 2015

GS Housing came back to the North market of China depend on the new design products: Modular house, and started to build Tianjin production base.

GS Housing palasi Pohjois-Kiinan markkinoille riippuvainen uusista suunnittelutuotteista: Modulaarinen talo, ja alkoi rakentaa Tianjin-tuotannon perustaa.

VUONNA 2016

Built Guangdong production base and occupied South market of China, GS housing became the  bellwether of the South market of China.

Rakennettu Guangdongin tuotantotukikohta ja miehitetyt Kiinan etelämarkkinat, GS-asunnoista tuli Kiinan etelämarkkinoiden kello.

VUONNA 2016

GS housing started to enter the international market, projects throughout Kenya, Bolivia, Malaysia, Sri Lanka, Pakistan ... and participated in various exhibitions.

GS-asunto alkoi tulla kansainvälisille markkinoille, projekteja ympäri Keniaa, Boliviaa, Malesiaa, Sri Lankaa, Pakistania ... ja osallistui erilaisiin näyttelyihin.

VUONNA 2017

With the announcement of the establishment of xiong'an New Area by the China State Council, GS Housing also participated in the construction of Xiong'an, including Xiong'an builders house (more than 1000set modular houses), resettlement housing, high-speed construction...

Kiinan valtioneuvoston ilmoittaman Xiong'anin uuden alueen perustamisesta, GS Housing osallistui myös Xiong'anin rakentamiseen, mukaan lukien Xiong'anin rakennustalon (yli 1000 moduulitaloa), uudelleenasutusasuntojen, nopean liikenteen rakentamiseen. rakentaminen...

VUONNA 2018

Established the professional modular house research institute to provide the guarantee for the renewal and development of modular houses.up to now, GS housing has 48 national innovation patents.

Perustettu ammattimaisen moduulitalojen tutkimuslaitoksen takaamaan moduulitalojen uusiminen ja kehittäminen. Tähän asti GS-asunnolla on 48 kansallista innovaatiopatenttia.

VUONNA 2019

Jiangsu production base was on building and put into operation with 150000 m2, and Chengdu Company, Hainan company, engineering company, international company, and Supply Chain Company were successively established.

Jiangsun tuotantokanta rakennettiin ja otettiin käyttöön 150 000 m2:n alueella, ja Chengdu Company, Hainan yritys, suunnitteluyritys, kansainvälinen yritys ja Supply Chain Company perustettiin peräkkäin.

VUONNA 2019

 Build assembly training camp to support the 70th parade village project of the China.

Rakenna kokoonpanoharjoitusleiri tukemaan Kiinan 70. paraatikyläprojektia.

VUONNA 2020

GS housing group company was established,that marks GS Housing became the collectivized operation enterprise officially. And Chengdu factory was started to build.

GS-asuntokonserni perustettiin, joka leimaa GS Housingista tuli virallisesti kollektiivinen toimintayritys.Ja Chengdun tehdasta alettiin rakentaa.

VUONNA 2020

GS housing participated in the construction of Pakistan MHMD hydropower project, which is a major breakthrough in the development of GS housing international projects.

GS-asunto osallistui Pakistanin MHMD-vesivoimaprojektin rakentamiseen, joka on suuri läpimurto kansainvälisten GS-asuntojen kehittämisessä.

VUONNA 2020

GS housing take the social responsibility and participate in the construction of Huoshenshan and Leishenshan hospitals, 6000 sets of flat-pack houses are needed for the two hospitals, and we supplied almost 1000 set flat-pack houses. May the global epidemic will end soon.

GS-asunnot ottavat sosiaalisen vastuun ja osallistuvat Huoshenshanin ja Leishenshanin sairaaloiden rakentamiseen, kahteen sairaalaan tarvitaan 6000 kerrostalosarjaa ja toimitimme lähes 1000 settiä.Maailmanlaajuinen epidemia loppuu pian.

VUONNA 2021

On June 24, 2021,  GS housing Group attended the "China Building Science Conference and Green Smart Building Expo (GIB)" , and launched the new modular house- Washing houses

24. kesäkuuta 2021 GS asuntoryhmä osallistui "China Building Science Conference and Green Smart Building Expo (GIB)" -tapahtumaan ja lanseerasi uuden modulaarisen talon- Pesutalot